IISER - TVM

Administration

Dean (Academic Affairs)
0471 2778016, 2778014, 2599411
Associate Dean (Planning & Development)
0471 2778080, 2590406
Associate Dean (Students Affairs)
0471 2599427
Associate Dean (R&D, Consultancies)
0471 2559420